Deze websitepagina kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en betere jobs voor meer mensen. Ontdek de werking in Vlaanderen via http://www.esf-vlaanderen.be

 

Tijdens dit pilootproject testen we samen met de organisatie(s) het volledige traject van A tot Z. Met de verkregen input kan het BE BACK traject gevalideerd en verder verbeterd worden.

31/05: 14u30 – 16u | AANMELDEN
28/06: 14u30 – 16u | AANMELDEN

Aanmelden als Pilot Case: BEBACK_pilot_intake — Chez Konsilo. Na aanmelding als kandidaat voor de pilot case fase, contacteert het Be Back team je om een overleg in te plannen om alle voorwaarden en afspraken rond deelname aan de pilot case door te nemen en af te toetsen. Je krijgt dan ook de gelegenheid om alle vragen te stellen die je niet in een van onze online informatiemomenten kwijt kon.

 

Wat is Be Back?

Het doel van Be Back is de werkhervatting van langdurig zieken (werknemers met een arbeidscontract) te versterken en te versnellen via het uitwerken van een ondersteunende tool.

De tool wordt ingepast in een model voor stapsgewijze, onderbouwde begeleiding van de langdurig zieke medewerker en werkgever ter voorbereiding van de werkhervatting.

Bijkomend willen we bedrijven sensibiliseren om de uitgewerkte methodiek ook te gaan toepassen bij werknemers die dreigen uit te vallen omwille van mentale problemen of gezondheidsbeperkingen. Werknemers die niet uitvallen moeten dus niet gere-integreerd worden. Dat is preventie in zijn zuiverste vorm, de top van de preventiehiërarchie.

Het volledige project loopt over 2 jaar, tot 31 mei 2022.

Achtergrond van Be Back

Vlaanderen en België kampen met een te lage werkzaamheidsgraad en dus moet maximaal de potentiële arbeidsreserve worden geactiveerd. Een substantieel deel ervan zijn mensen die langdurig afwezig zijn of een beperking hebben.

Activering van deze groep en meer inzetten op de terugkeer en werkhervatting op de werkvloer, vraagt om een grondige herziening van de huidige aanpak. Dat dit nodig is, blijkt alleen al uit de omvang van het probleem.

Eén op de drie van de werkzame 55-plussers kampt met aanhoudende gezondheidsproblemen.
405.000 Belgen zijn langdurig arbeidsongeschikt. In de laatste vijftien jaar verdubbelde dit aantal.
Als een communicerend vat doet dat de daling van de werkloosheid teniet.

Heel wat tools en ondersteuning zijn gericht op de langdurig afwezige zelf. Maar in het vraagstuk rond werkhervatting spelen ook werkgevers een grote rol. Werkgevers hebben nood aan een evidence-based benadering die zich vertaalt in concrete acties waar ze mee aan de slag kunnen gaan.

Geen evidente klus voor werkgevers…

Wat is ESF?

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is één van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Met deze fondsen wil de Europese Commissie de Europa 2020 doelstellingen bereiken.
ESF Vlaanderen verstrekt met middelen uit dit fonds én cofinanciering van de Vlaamse overheid, subsidies om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken.
Be Back kadert in de ESF-oproep rond ‘Innovatie door adaptatie’.

Wie zijn wij?

Konsilo : Myriam Van der Steen

Myriam op LinkedIn

Konsilo : Stijn Indenhoek

Stijn op LinkedIn

POP Consult & coaching : Ann Rens

Ann op LinkedIn

Back-In : Hanne Kennis

Hanne op LinkedIn

Travvant : Inge Berghs

Inge op LinkedIn

Ons team

Myriam Van der Steen, Stijn Indenhoek, Ann Rens, Hanne Kenis en Inge Berghs. In het kader van een ESF oproep ‘Innovatie door adaptatie’ werkten wij het project Be Back uit. Het volledige project loopt over 2 jaar, tot 31 mei 2022. Travvant & Konsilo werken voor dit project samen met Back-In, Pop Consult & Coaching en Safety Lizard & ProcessDelight. Als team staan we garant voor multidisicplinaire aanpak vanuit onze diverse expertises; HR consultant, Re-integratie en outplacement coach, preventieadviseur, Certified return to work coordinator, Certified disability management professional, en stress- en burn-outcoach.

Help je ons?

Vul onze online-bevraging in zodat we zicht krijgen op de ondersteuningsnoden van uw bedrijf op vlak van ziekteverzuim en re-integratie, en maak kans op gratis begeleidingstrajecten bij re-integratie door onze experts.

De re-integratie van langdurig zieken versterken en te versnellen via het aanbieden van een ondersteunende tool alsook van een model voor begeleiding van de langdurig zieke medewerker en werkgever, dat is het opzet van het ESF project ‘Be Back’.

Wij voeren momenteel een online-bevraging om bestaande aanpak in organisaties in kaart te brengen. Ben jij een HR manager, dan willen we je graag vragen deze survey in te vullen! Jouw input is van groot belang voor ons project en je maakt bovendien kans om gratis begeleiding voor de re-integratie van langdurig zieken voor je organisatie te winnen.

Niet twijfelen, maar doen dus…

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers