De wet voorziet drie types van outplacement:

 • de algemene regeling van outplacement;
 • de specifieke regeling van outplacement voor werknemers van minstens 45 jaar;
 • de specifieke regeling van outplacement in het kader van een activerend beleid bij herstructureringen.

 

De algemene regeling van outplacement is van toepassing voor de werknemer die:

 • ontslagen werd na 1 januari 2014,
 • niet ontslagen werd om een dringende reden,
 • recht heeft op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of op een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding.

 

De leeftijd van de ontslagen werknemer heeft geen enkel belang. Of de werkgever nu tot de privé of de publieke sector behoort, speelt evenmin een rol.

 

Wanneer een werknemer ontslagen wordt met een opzeggingsvergoeding die een periode van minstens 30 weken dekt, heeft de werknemer recht op een ontslagpakket dat bestaat uit:

 • Een outplacementbegeleiding van 60 uren, ter waarde van 1/12e van het jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag vooraf gaat (met een minimumwaarde van 1.800 euro en een maximumwaarde van 5.500 euro). Als de werknemer halftijds werkt, worden deze bedragen herleid aan de hand van de tewerkstellingsbreuk.
 • Een opzeggingsvergoeding die met vier weken loon wordt ingekort.

 

De specifieke regeling van outplacement voor werknemers van minstens 45 jaar is enkel maar van toepassing wanneer:

 • de werkgever van de ontslagen werknemer onder de privé-sector valt,
 • de werknemer niet om een dringende reden ontslagen werd,
 • de werknemer recht heeft op een opzeggingstermijn van minder dan 30 weken of op een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding,
 • de werknemer minstens 45 jaar oud is op het ogenblik van het ontslag,
 • de werknemer minstens één jaar ononderbroken in dienst is bij de onderneming op het moment van het ontslag.

 

Het aanbod voorziet  een  outplacementprogramma conform CAO82bis : 60 uur begeleidingen gedurende een periode van 12 maanden.

 • Fase 1 : (persoonlijke balans en hulp bij het opstellen van een campagne voor het zoeken naar werk) ; maximum 2 maanden : 20 uur begeleiding.
 • Fase 2 : (voortzetting van de begeleiding): 4 maanden : 20 uur begeleiding.
 • Fase 3 : (voortzetting van de begeleiding): 6 maanden : 20 uur begeleiding.

 

De overgang van de ene fase naar de volgende gebeurt automatisch, tenzij de deelnemer meldt een nieuwe baan te hebben gevonden.

 

De specifieke regeling van outplacement in het kader van een activerend beleid bij herstructureringen is alleen van toepassing wanneer de werknemer geniet van de procedure van activerend beleid bij herstructureringen.

 

Er bestaat een specifiek wettelijk kader dat outplacement bij herstructureringen regelt. Er moet een tewerkstellingscel worden opgericht die minstens een outplacementaanbod moet doen aan elke medewerker ontslagen in het kader van de herstructurering en ingeschreven in deze tewerkstellingscel:

 • Medewerkers met een leeftijd van 45 jaar of ouder op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag moeten minimum 60 uren outplacement aangeboden krijgen tijdens de periode van 6 maanden dat deze werknemers ingeschreven moeten zijn in de tewerkstellingscel.
 • Medewerkers die nog geen 45 jaar zijn op de datum van de aankondiging van het collectief ontslag moeten minimum 30 uren outplacement aangeboden krijgen tijdens de periode van 3 maanden dat deze werknemers ingeschreven moeten zijn in de tewerkstellingscel.
 • Het staat de werkgever vrij om een meer uitgebreid aanbod te doen