Privacyverklaring

 1. Inleiding

Deze privacy policy heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Travvant, met maatschappelijke zetel te Posthofbrug 12/5, 2600 Berchem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0696.737.439.

Travvant verzamelt persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, kandidaten, klanten, leveranciers en bezoekers van onze website.

Travvant verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, is de Europese wetgeving die rechtstreekse werking binnen de Europese Economische Ruimte heeft. Per 25 mei 2018 vervangt deze regelgeving de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij vinden uw privacy belangrijk. In alle verwerkingen binnen onze organisatie gaan wij zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en klantinformatie.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Indien deze privacy policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:

Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 1. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

 • Wanneer u rechtstreeks met ons in contact bent als (potentiële) klant of als leverancier
 • De contactgegevens die u aan ons bezorgt zoals uw voornaam, naam, adres, mailadres, telefoonnummer
 • Uw functietitel
 • Uw bedrijf
 • Eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van doeleinden hieronder beschreven in punt 4
 • Wanneer u rechtstreeks met ons in contact bent als kandidaat
 • De identiteitsgegevens die u aan ons bezorgt zoals uw voornaam, naam, adres, mailadres, telefoonnummer
 • Uw cv
 • Eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van doeleinden hieronder beschreven in punt 4
 • Via onze website
 • Zonder registratie: uw IP-adres
 • Bij het invullen van het contactformulier op onze website: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam.
  • Via Plausible Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering van diensten en online portalen.
  • Via Meta: Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering van onze advertenties.
  •  
 1. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Travvant verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op verschillende grondslagen.

 • Algemene doeleinden als (potentiële) klant of leverancier
 • Het leveren van (pre-)contractuele diensten

Travvant verwerkt uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om op uw verzoek een offerte te doen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met u te onderhouden in relatie tot de opdracht, en om een factuur te verzenden.
We gebruiken de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden.

De rechtsgrond voor het leveren van (pre-)contractuele diensten is het onderhouden van een contractuele relatie en het vormen of uitvoeren van een overeenkomst of contract.

 • Algemene doeleinden als kandidaat
 • Loopbaanbegeleiding en outplacement

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van loopbaanbegeleiding en outplacement is de wettelijke rechtsgrond.

 • Inplacement

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van inplacement is uw uitdrukkelijke en expliciete toestemming, waarbij u deze ten allen tijde ook weer kunt intrekken.

 • Betrokkenheid van en delen met derden

Travvant kan als Verwerkingsverantwoordelijke andere partijen inschakelen om een aspect van of een deel van de dienstenverlening voor u uit te voeren; het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een externe consultant, trainer, assessmentpsycholoog, of om een extern(e) test(systeem) als onderdeel van de coaching, of om ict-systeem of -platform waarmee we onze diensten verrichten, bijvoorbeeld een crm-systeem of e-learning platform.  Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, heeft Travvant de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gecontracteerd om ervoor te zorgen dat deze derden uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeenkomen.

 • Om juridische redenen delen met derden

We kunnen uw persoonlijke gegevens met derden delen als we van mening zijn dat toegang tot en gebruik van de persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en/of gerechtelijke bevelen; (ii) om fraude, (toekomstige) beveiligingsissues of technische problemen te voorkomen of op te sporen of op te lossen; en/of iii) de belangen, eigenschappen of veiligheid van Travvant, onze gebruikers of het publiek te beschermen voor zover in overeenstemming met de wet.

 • Verwerking via onze website
 • Verwerking van uw gegevens op de website

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op onze website om u (gepersonaliseerde) webcontent te leveren en om zo gericht mogelijk met u te communiceren. Uw gegevens worden ook gebruikt voor onderzoek en analyse om onze diensten en websites te verbeteren. We kunnen gegevens die op onze websites zijn ingevoerd ook gebruiken om per e-mail informatie over andere diensten van Travvant aan u te verzenden.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens in dit kader is uw uitdrukkelijke en expliciete toestemming, waarbij u deze ten allen tijde ook weer kunt intrekken.

 • Sollicitatiedoeleinden voor vacatures bij Travvant

We bieden u de mogelijkheid op de website om ons uw motivatiebrief en CV toe te sturen in het kader van (open) sollicitaties bij Travvant.

De rechtsgrond voor de werking van uw persoonsgegevens in dit kader is het gerechtvaardigde belang, ze is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen.

 • Marketing- en verkoopactiviteiten

Travvant informeert klanten graag over aanbiedingen, innovaties en overige relevante (vakinhoudelijke) content met betrekking tot onze dienstverlening, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat u hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact.

De rechtsgrond voor het leveren van marketing en verkoopactiviteiten is uw uitdrukkelijke en expliciete toestemming, waarbij u deze ten allen tijde ook weer kunt intrekken.

Travvant verkoopt uw gegevens onder geen enkele omstandigheid aan derden.

 1. Bewaartermijnen

Travvant slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking.

In het kader van outplacement – en loopbaanbegeleiding  worden uw persoonsgegevens bijgehouden conform de specifieke wetgeving, zijnde 10 jaar.

In het kader van inplacement: 1 jaar (gaat in na het beëindigen van het traject).

 1. Rechten

Volgende rechten ten opzichte van de persoonsgegevens zijn uitoefenbaar op schriftelijk verzoek.

 • Recht op toegang en inzage

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.

 • Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 • Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde,gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 • Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 • Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 • Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze administratie. Uw verzoek dient te bestaan uit een gedateerde, ondertekende aanvraag en een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. U kunt uw verzoek tot uitoefening van uw rechten richten aan:

Travvant
T.a.v. Roeland Van Dessel
Posthofbrug 12, 2600 Berchem

Email: privacy@travvant.be

 1. Cookie Policy

Onze cookie polic kan teruggevonden worden in het cookie statement op deze website

 1. Vragen, verzoeken, klachten en toezicht

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze administratie. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie. U kunt uw verzoek tot uitoefening van uw rechten richten aan:

Travvant
T.a.v. Roeland Van Dessel
Posthofbrug 12/5, 2600 Berchem
Email: privacy@travvant.be

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische DPA: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 1. Versiebeheer van dit privacyreglement

Travvant behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website.

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt op 30 januari 2024.